SUNDEK Energia - Rozwiązania dla Twojej Niezależności Energetycznej

Mój Prąd 5.0 z Sundek Energia

Mój Prąd 5.0 z Sundek Energia

Mój Prąd 5.0 z Sundek-Energia: Sprawdźmy dofinansowanie

Mój Prąd 5.0 z Sundek-Energia: Sprawdźmy dofinansowanie

Zdjęcie fotowoltaiki

Program "Mój Prąd", to efektywna inicjatywa, która przyczyniła się do dynamicznego rozwoju fotowoltaiki w Polsce. W szczególności, 5. edycja, rozpoczęta 22 kwietnia 2023 r., przyciąga uwagę swoją ofertą dofinansowania, dodatkowo poszerzoną o magazyny energii, ciepła oraz domowe systemy zarządzania energią. Czy wiesz, jakie kwoty dofinansowania można otrzymać w ramach Mój Prąd 5.0?

Kto jest uprawniony do wnioskowania w Mój Prąd 5.0?

Program dofinansowania Mój Prąd 5.0 skierowany jest do osób fizycznych produkujących energię elektryczną dla własnych potrzeb, a zasady dotyczące dofinansowania są skonstruowane na korzyść prosumenów, którzy wykorzystują system rozliczeń net-billing. Istotne jest, że osoby, które do tej pory korzystały ze starego systemu opustów, mogą teraz skorzystać z programu, przestawiając się na net-billing.

Na co możemy liczyć w Mój Prąd 5.0?

Pierwsze trzy edycje programu Mój Prąd koncentrowały się głównie na wsparciu dla instalacji fotowoltaicznych. Czwarta i piąta edycja rozszerzyły zakres programu, wprowadzając dodatkowe dofinansowanie dla magazynów energii, ciepła oraz systemów HEMS/EMS.

Jakie są kwoty dofinansowania w Mój Prąd 5.0?

5. edycja programu Mój Prąd oferuje prosumenom maksymalne wsparcie do 58 tys. zł. W ramach programu można otrzymać dotację do 50% kosztów kwalifikowanych. Poniżej przedstawiamy szczegółowe kwoty dotacji:

Zdjęcie magazynu energii
 • Mikroinstalacje fotowoltaiczne: Do 50% kosztów kwalifikowalnych, jednak nie więcej niż 7 000 zł.
 • Magazyny energii: Dotacja wynosi do 50% kosztów kwalifikowalnych, ale nie więcej niż 16 000 zł.
 • Systemy zarządzania energią (HEMS/EMS): Dofinansowanie wynosi do 50% kosztów kwalifikowalnych, jednak nie więcej niż 3 000 zł.
 • Pompy ciepła: Dotacja wynosi do 50% kosztów kwalifikowalnych, ale nie więcej niż 28 500 zł.
 • Kolektory słoneczne: Dofinansowanie wynosi do 50% kosztów kwalifikowalnych, jednak nie więcej niż 3 500 zł.

Czas oczekiwania na dofinansowanie

Pamiętaj, że uzyskanie dofinansowania wymaga czasu. Od momentu złożenia wniosku do momentu otrzymania dofinansowania może upłynąć od kilku tygodni do kilku miesięcy. Dlatego warto złożyć wniosek jak najwcześniej, aby jak najszybciej móc cieszyć się korzyściami z posiadania własnej mikroinstalacji fotowoltaicznej.

Podsumowanie

Program Mój Prąd 5.0 to znakomita okazja dla prosumerów, którzy chcą zainwestować w rozwój swojej mikroinstalacji fotowoltaicznej. Dofinansowanie obejmuje nie tylko instalacje fotowoltaiczne, ale również magazyny energii, systemy zarządzania energią, pompy ciepła, oraz systemy ciepłownicze. Warto skorzystać z tej możliwości, aby zminimalizować koszty inwestycji i maksymalnie skorzystać z korzyści płynących z produkcji własnej, czystej energii.

Dla tych, którzy myślą o zwiększeniu efektywności energetycznej swojego domu, program Mój Prąd 5.0 może być kluczowym elementem tej strategii. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej o korzyściach płynących z posiadania własnej mikroinstalacji fotowoltaicznej i procesu ubiegania się o dofinansowanie. Nasz zespół ekspertów chętnie odpowie na wszystkie Twoje pytania i pomoże Ci złożyć wniosek.

Sprawdz nasz Fanpage kliknij tutaj, aby zobaczyć nasze realizcaje i nowości, lub kliknij tutaj i sprawdź gdzie jest nasza siedziba i jak do nas dojechać.

© 2023 Sundek-Energia. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi - V nabór

Należy załączyć kopię dowolnego przelewu wskazującego numer konta bankowego podanego w formularzu wniosku do wypłaty dofinansowania.

Można złożyć wniosek podstawowy na mikroinstalację PV a następnie wniosek rozszerzony na urządzenie dodatkowe.
Wniosek rozszerzony na dodatkowe elementy mogą złożyć również Beneficjenci, którzy otrzymali dofinansowanie w ramach naboru 4.

Podstawą udzielenia dofinansowania jest zgłoszenie do dofinansowania mikroinstalacji PV a jest to możliwe tylko, jeżeli budynek posiada stałe przyłącze energetyczne i zawartą umowę kompleksową.

Nie jest możliwe zgłoszenie do dofinansowania urządzenia, które zostało już sfinansowanie w ramach programu “Czyste Powietrze”. Nie zostanie spełnione kryterium K.9. warunków programu.

„Zakres rzeczowy objęty wnioskiem o dofinansowanie, nie był i nie jest przedstawiony do dofinansowania w innym rozpatrywanym lub zaakceptowanym wniosku o dofinansowanie (np. programy gminne, ulga w podatku rolnym, Program „Czyste Powietrze”, Program „Moje Ciepło”) w przypadku ubiegania się o dofinansowanie wskazane w ust.7.2. pkt. 1) i pkt 2)”

Jeśli sfinansowana została instalacja rozliczająca się z systemie net-billing nie jest możliwe złożenie wniosku.

Jeśli sfinansowana została instalacja rozliczająca się w systemie net-metering możliwe jest złożenie wniosku w PP MP5, ale po spełnieniu warunków:

 1. Instalacja musi być w okresie kwalifikowalności 01.02.2020r.;
 2. Moc instalacji jest w przedziale 2-10 kW;
 3. Zmieniony została system rozliczania na net-billing. W celu potwierdzenia zmiany należy załączyć aneks do umowy kompleksowej/ wykaz zmian w umowie kompleksowej;
 4. Należy przedstawić umowę z Urzędem miasta w celu potwierdzenia czy umowa dopuszcza możliwość podwójnego finansowania tego samego zakresu;
 5. Właścicielem instalacji w okresie trwałości jest osoba fizyczna ( Wnioskodawca) a nie Gmina.

W naborze piątym różnica kosztów pomiędzy falownikiem zwykłym a hybrydowym nie będzie kwalifikowana jako system EMS/HEMS.

Jeśli dany element stanowi integralną część danego urządzenia i jest niezbędny do jego prawidłowego działania, nie jest możliwe zgłoszenie go do dofinansowania.

O dofinansowanie do systemu EMS/HEMS można ubiegać się tylko w przypadku zgłoszenia do dofinansowania urządzenia dodatkowego.

Nie będą kwalifikowane koszty w ramach programu Mój Prąd (MP5) w sytuacji, gdy małżonek Grantobiorcy (Wnioskodawcy) pozostający z nim w ustawowej wspólności majątkowej, jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą wykonuje usługę i wystawia fakturę dla Grantobiorcy (Wnioskodawcy).

Wypełniając wniosek Wnioskodawca składa oświadczenie, że:

Oświadczam, iż po wypłacie dofinansowania w ramach Programu Mój Prąd, w budynku mieszkalnym objętym dofinansowaniem:

 1. Nie będzie zainstalowane i nie będzie użytkowane źródło ciepła na paliwa stałe, z wyjątkiem spełniających wymagania ekoprojektu[1] kotłów na biomasę drzewną o obniżonej emisyjności cząstek stałych o wartości ≤ 20 mg/m3 oraz spełniających wymagania ekoprojektu kominków wykorzystywanych na cele rekreacyjne;
 2. Wszystkie zainstalowane oraz użytkowane urządzenia służące do celów ogrzewania lub przygotowania ciepłej wody użytkowej (w tym kominki wykorzystywane na cele rekreacyjne) będą spełniać docelowe wymagania obowiązujących na terenie położenia budynku mieszkalnego objętego dofinansowaniem, aktów prawa miejscowego, w tym uchwał antysmogowych[2], również wtedy, kiedy akty te przewidują bardziej rygorystyczne ograniczenia dotyczące zakupu i montażu źródła ciepła.

 

Wynika z tego, że dodatkowe źródło ciepła na paliwo stałe jakim jest pellet jest wykluczone.

Gaz nie jest paliwem stałym. W przypadku kontroli terenowej inwestycji i stwierdzenia, że poza pompą ciepła zainstalowane jest urządzenie do ogrzewania na paliwo stałe konieczny będzie zwrot otrzymanej dotacji wraz z odsetkami.

 

[1] Wymagania ekoprojektu określone zostały w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1185 z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe.
[2] Przez uchwały antysmogowe rozumie się uchwały podjęte przez sejmik województwa w trybie art. 96 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska.

Warunkiem przyznania dofinansowania jest posiadanie mikroinstalacji PV zamontowanej, opłaconej i uruchomionej zgodnie z okresem kwalifikowalności kosztów – tj. od 01.02.2020 r. oraz rozliczanej w systemie net-billing.

Magazyny ciepła oraz urządzenia grzewcze (pompa ciepła) są w tej samej kategorii wg Programu – oznacza to, że Wnioskodawca musi dokonać wyboru czy przedstawia do dofinansowania np. pompę ciepła czy np. bufor ciepła.

Kolejność montowanych urządzeń nie ma znaczenia podczas oceny wniosku. Zgłoszone do dofinansowania urządzenia muszą być zakupione, opłacone, zamontowane i zgłoszone do odpowiednich instytucji.

Jeżeli mikroinstalacja PV została sfinansowana z innych środków publicznych niż z programu Mój Prąd, Wnioskodawca może ubiegać się o dofinansowanie do urządzeń dodatkowych przy spełnieniu wszystkich trzech warunków:

 1. Mikroinstalacja, na którą otrzymano już dofinansowanie została przyłączona i zapłacona w okresie kwalifikowalności kosztów, czyli od 01.02.2020 r.
 2. Zmieniono dotychczasowy system rozliczania wyprodukowanej energii elektrycznej na tzw. net-billing (rozliczanie wartościowe) – obowiązujący od dnia 01.04.2022 r., zgodnie z ustawą z dnia 29 października 2021 r o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii;
 3. Do dofinansowania zostanie zgłoszone dodatkowe urządzenie z zakresu wskazanego w załączniku nr 3 do programu Mój Prąd.

 

Wnioskodawca może ubiegać się o dofinansowanie w wysokości do 50% kosztów kwalifikowanych dla mikroinstalacji PV nie więcej niż 3000,00 zł oraz dofinansowanie do urządzenia dodatkowego zgodnie z tabelą nr 2 w załączniku nr 3 do programu.

W przypadku gdy mikroinstalacja PV przyłączona została już w okresie obowiązywania nowego systemu rozliczeń (net billing) a dofinansowana została z innych środków publicznych, nie ma możliwości ubiegania się o dofinansowanie do urządzenia dodatkowego w programie Mój Prąd.

Najwięcej realizacji instalacji fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła mamy wMikołówOrzesze, Łaziska, Wyry, Ornontowice, Paniówki, Chudów, Katowice, Tychy, Ruda Śląska, Lędziny, Żory, Bieruń, Chorzów, Rybnik, Istebna, Wisła, Żywiec, Będzin, Kobiór, Sosnowiec, Gliwice, Zabrze, Bytom, Siemianowice Śląskie, Mysłowice, Częstochowa, Jastrzębie-Zdrój, Pszczyna i nie tylko…

Jedna odpowiedź

 1. Świetny artykuł, dziękuję. Bardzo mi to pomogło, wiem już, na jakie dofinansowanie mogę liczyć w programie mój prąd. Tylko czemu jesteście tak daleko ode mnie, ale może się dogadamy 😉

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp
Magazyny energii
Logo SUNDEK energia - najlepszej firmy OZE w Twoim regionie

Masz pytania?

Napisz lub zadzwoń. Postaramy się odpowiedzieć szybko!

Wyceń instalację!

Zwrot do 100% kosztów na pompę ciepła na śląsku

W ramach projektu możesz uzyskać dofinansowanie (zwrot) na całkowity koszt wymiany starego kotła węglowego na nowoczesną powietrzną pompę ciepła. To rozwiązanie nie tylko zapewni wygodę i ciepło w Twoim domu, ale także przyczyni się do ochrony środowiska poprzez redukcję emisji szkodliwych gazów.

Czytaj więcej »

Wyceń instalację!