SUNDEK Energia - Rozwiązania dla Twojej Niezależności Energetycznej

Pozyskaj Grant OZE 2024

Pozyskaj Grant OZE 2024

Czym jest grant OZE?

Grant na Odnawialne Źródła Energii (OZE) jest nową formą wsparcia finansowego, dostępną dla osób i podmiotów zainteresowanych inwestycją w odnawialne źródła energii. Beneficjenci mogą liczyć na dofinansowanie zakupu, instalacji, budowy lub modernizacji systemów wykorzystujących energię odnawialną. Inicjatywa ta została zainicjowana na mocy ustawy z dnia 29 września 2022 roku, która zmienia przepisy kilku ustaw, mających na celu wspieranie poprawy standardów mieszkalnych. Celem tej legislacji jest przyczynienie się do realizacji założeń Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, zakładającego szereg działań na rzecz zwiększenia wykorzystania zielonej energii oraz promowania zrównoważonego rozwoju. Wprowadzenie grantu na OZE jest krokiem naprzód w kierunku osiągnięcia tych ambitnych celów, umożliwiając  szeroki dostęp do nowoczesnych technologii ekologicznych i zachęcając do ich wdrażania.

Dla kogo skierowany grant OZE?

Grant OZE jest programem wsparcia finansowego, który ma na celu zachęcenie inwestorów będących właścicielami lub zarządcami budynków wielorodzinnych do inwestowania w ekologiczne rozwiązania energetyczne. Program ten jest otwarty dla szerokiego spektrum podmiotów, które mogą aplikować o wsparcie finansowe na realizację projektów związanych z OZE. Do potencjalnych beneficjentów grantu należą:

 • Osoby fizyczne, które są właścicielami lub współwłaścicielami budynków wielorodzinnych, mogą aplikować o środki na projekty, które zwiększą efektywność energetyczną ich nieruchomości.
 • Spółdzielnie mieszkaniowe oraz wspólnoty mieszkaniowe, które zarządzają budynkami na rzecz swoich członków, mogą uzyskać finansowanie na inicjatywy związane z OZE, takie jak instalacje solarnych paneli fotowoltaicznych czy systemy ogrzewania geotermalnego.
 • Towarzystwa budownictwa społecznego, które dostarczają dostępne cenowo mieszkania, mogą wykorzystać grant OZE do zwiększenia zrównoważenia energetycznego swoich projektów budowlanych.
 • Spółki prawa handlowego, w tym deweloperzy i firmy zarządzające nieruchomościami, mają możliwość uzyskania wsparcia finansowego na wdrożenie technologii OZE w ich budynkach wielorodzinnych, co przyczynia się do obniżenia kosztów eksploatacji i zwiększenia atrakcyjności inwestycji.
 • Jednostki samorządu terytorialnego, które chcą poprawić efektywność energetyczną budynków publicznych lub wspierać inicjatywy związane z OZE w swoich społecznościach.
 • Społeczne inicjatywy mieszkaniowe, skupiające się na budownictwie społecznym i zrównoważonym rozwoju, również mogą korzystać z grantu OZE do realizacji swoich projektów.

Należy jednak zaznaczyć, że z programu wyłączone są jednostki budżetowe oraz samorządowe zakłady budżetowe, które nie mogą ubiegać się o wsparcie finansowe w ramach tego grantu. Ograniczenie to wynika z założenia, że środki grantowe powinny przede wszystkim wspierać inicjatywy prywatne i społeczne, które przyczyniają się do zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnym miksie energetycznym, a tym samym do realizacji celów polityki energetycznej i klimatycznej.

Na jakie cele można otrzymać dotacje na OZE w 2024 roku?

Dotacje w ramach wsparcia OZE są dostępne dla:

 • zakupu i instalacji nowych systemów OZE,
 • modernizacji istniejących systemów OZE, z zastrzeżeniem, że ich moc po modernizacji musi wzrosnąć o co najmniej 25%.

Wśród finansowanych źródeł odnawialnej energii znajdują się na przykład elektrownie wiatrowe czy biomasowe. Jednak najbardziej wszechstronnym rozwiązaniem jest fotowoltaika, która jest idealna dla budynków wielorodzinnych. Takie budynki często mają duże, niezaciemnione i płaskie dachy, które nadają się do montażu paneli słonecznych. Zgodnie z informacjami od Ministerstwa Rozwoju i Technologii, środki z grantu OZE mogą być również przeznaczone na dodatkowe instalacje wspierające OZE, takie jak magazyny energii czy pompy ciepła.

Należy pamiętać! Finansowana instalacja musi produkować energię na potrzeby budynku, który korzysta z dotacji.

Istotne jest także, aby projekt nie powodował znaczących szkód dla środowiska, co jest zgodne z unijną zasadą DNSH (“do not significant harm”). Potwierdzeniem przestrzegania tej zasady jest dokumentacja zawierająca analizę ryzyka zmian klimatycznych i plan adaptacji do tych zmian. Przykład takiej dokumentacji można znaleźć na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK).

Jakiej kwoty wsparcia można się spodziewać?

Według obowiązujących przepisów dotyczących wsparcia termomodernizacji, możliwe jest uzyskanie dotacji na odnawialne źródła energii (OZE), która może pokrywać nawet do 50% kosztów realizacji projektu instalacji OZE. W ramach kwalifikowalnych kosztów uwzględnia się również wydatki na infrastrukturę niezbędną dla działania takich instalacji, bazując na fakturach wydanych na nazwisko inwestora.

Należy jednak zaznaczyć, że kalkulacja 50% dotacji od OZE odnosi się do sumy netto (czyli bez podatku VAT). Na przykład, jeżeli całkowity koszt inwestycji wynosi 100.000 zł brutto, z czego 18.700 zł stanowi VAT (23%), to inwestor może liczyć na zwrot w wysokości 40.650 zł. Obliczenie wygląda następująco:

100.000 zł (brutto) – 18.700 zł (VAT) = 81.300 zł (netto) 81.300 zł * 50% = 40.650 zł

Dotacja może być przeznaczona na refundację już poniesionych wydatków inwestycyjnych. Ważne jest, że nie przyznaje się jej na działania, które otrzymały już wsparcie z innych publicznych źródeł finansowania.

Warto również wspomnieć, iż w przypadku budynków, gdzie część powierzchni służy celom niezwiązanym z mieszkaniem, wysokość przyznanej dotacji jest odpowiednio redukowana. Dla przykładu, jeśli 20% powierzchni obiektu jest przeznaczone na działalność gospodarczą, to obliczoną kwotę dotacji należy pomniejszyć o 20%, czyli zastosować mnożnik 80%.

Jak otrzymać dofinansowanie?

Proces ubiegania się o dotację OZE z BGK obejmuje kilka kroków. Początkowo, aplikant musi złożyć wniosek o dotację przed rozpoczęciem inwestycji. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, inwestor przystępuje do realizacji projektu. Finalizacja inwestycji umożliwia staranie się o wypłatę przyznanych funduszy.

Złożenie wniosku o dotację OZE

Wymagania i dokumentacja do aplikacji o wsparcie finansowe dla projektów niezainicjowanych wymagane jest przedłożenie określonych dokumentów:

 • Formularz wniosku dostarczony przez BGK, zawierający informacje o obiekcie i inwestorze, ilość jednostek mieszkalnych, zakres, koszty i termin realizacji projektu instalacji, moc systemu OZE, estymowaną roczną produkcję energii, oraz dane umożliwiające obliczenie redukcji emisji CO2.
 • Dokumentacja projektowa potwierdzająca szczegóły przedsięwzięcia, przygotowana przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami (SEP lub UDT).
 • Oświadczenie o nieotrzymywaniu wsparcia finansowego z innych źródeł publicznych na ten sam cel.
 • Dokumenty DNSH, analizujące ryzyka związane ze zmianami klimatycznymi.
 • W przypadku dotacji de minimis, stosowne dokumenty do tego typu wsparcia. Dodatkowo, regulamin wymaga dostarczenia dokumentów potwierdzających uprawnienia do reprezentacji inwestora, dokumentu z poświadczonym podpisem oraz, w przypadku osób fizycznych, metryki danych inwestora.
Przyznanie dotacji OZE

Przyznawanie dotacji uzależnione jest od spełnienia kryteriów formalnych i horyzontalnych, takich jak zgodność z planowanymi ramami czasowymi, unikanie podwójnego finansowania, spójność informacji, oraz zgodność z zasadami DNSH.

Wypłata dotacji OZE

Aby otrzymać dotację, inwestor musi zrealizować projekt zgodnie z wnioskiem i ponieść związane z tym koszty. Niezbędne jest także przedłożenie gwarancji min. 5-letniej na wykonane prace. Po zakończeniu inwestycji i uregulowaniu faktur, inwestor składa wniosek o wypłatę środków, dołączając umowę o przyznanie dotacji, oświadczenie o zgodności realizacji z projektem, zestawienie faktur oraz informacje o wykonawcach i podwykonawcach, jeśli dotyczy.

Gdzie i do kiedy można składać wnioski?

Możliwość składania wniosków o grant na OZE otwiera się z dniem 1 lutego 2023 roku i trwa do 30 czerwca 2026 roku. Mimo że specjalne regulacje prawne nie przewidują sytuacji, które automatycznie zakończyłyby nabór wcześniej, istnieje możliwość ograniczenia liczby przyjmowanych wniosków przed ustalonym terminem końcowym ze względu na ograniczony budżet projektu, który wynosi 448 milionów złotych. Zaleca się zatem nie zwlekać ze złożeniem wniosku.

Dokumenty aplikacyjne wraz z potrzebnymi załącznikami należy dostarczyć w formie papierowej do głównej siedziby Banku Gospodarstwa Krajowego. Wnioski można przekazać osobiście lub wysłać tradycyjną pocztą.

Dodatkowe informacje

Inwestorzy, którzy skorzystają z możliwości otrzymania wsparcia finansowego w formie grantu, zostają zobowiązani do aktywnego uczestnictwa w procesie komunikacji, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi realizacji działań informacyjno-promocyjnych związanych z Krajowym Planem Odbudowy (KPO). Obowiązek ten obejmuje szereg działań promocyjnych, mających na celu szerzenie wiedzy o przedsięwzięciu wspieranym przez grant. Do tych działań zalicza się, między innymi, aktywne informowanie społeczności za pośrednictwem mediów społecznościowych lub dedykowanej strony internetowej – w przypadku, gdy inwestor dysponuje takimi kanałami komunikacji.

Dodatkowo, inwestorzy są zobowiązani do fizycznego oznakowania miejsca realizacji projektu poprzez umieszczenie plakatów czy tablic informacyjnych, które będą zawierały szczegóły dotyczące przedsięwzięcia oraz informacje o wsparciu otrzymanym w ramach KPO. Takie działania mają kluczowe znaczenie nie tylko dla zapewnienia transparentności procesu wykorzystania środków finansowych, ale także dla budowania świadomości społecznej o korzyściach płynących z realizacji wspieranych projektów.

Granty OZE i opłacalność instalacji fotowoltaicznych dla budynków wielorodzinnych

Zmiana systemu rozliczeń na obowiązujący obecnie net-billing spowodowała, że wielu uważa montaż instalacji odnawialnych źródeł energii za nieopłacalny. Jednakże, jest to błędne przekonanie. Według uproszczonych kalkulacji dostępnych na stronie enerad.pl, instalacja paneli fotowoltaicznych dla domu jednorodzinnego (z 20% autokonsumpcją) bez żadnej dotacji zwróci się po niecałych 10 latach.

W przypadku budynków wielorodzinnych sam grant OZE (50% kosztów inwestycji netto) pozwoli skrócić czas zwrotu z inwestycji o połowę, czyli do około 5 lat. Jednakże, istnieje więcej czynników wpływających pozytywnie na stopę zwrotu z instalacji OZE dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych:

 1. Wyższa autokonsumpcja – profil zużycia energii w budynkach wspólnot mieszkaniowych może różnić się od profilu gospodarstwa domowego, co często oznacza wyższe zużycie. Im więcej energii z sieci zastąpimy energią wyprodukowaną lokalnie, tym szybciej system się zwróci, ponieważ oszczędzamy na kosztach opłat przesyłowych.

 2. Wyższa moc systemu prowadzi do niższego kosztu w przeliczeniu na 1 kWp – szczególnie istotne, gdy instalacja ma zaspokajać potrzeby wspólne i indywidualne mieszkańców. Od 1 kwietnia 2022 roku istnieje możliwość takiego rozwiązania dzięki tzw. prosumentowi zbiorowemu.

Grant OZE jest obecnie jednym z najkorzystniejszych narzędzi wsparcia, które mogą być wykorzystane przez budynki wielorodzinne. Wsparcie w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych netto może skrócić czas zwrotu z inwestycji OZE nawet do mniej niż 5 lat.

Jakie są Wasze przemyślenia na temat przyszłości odnawialnych źródeł energii w kontekście nowych grantów na rok 2024? Czy uważacie, że te inwestycje naprawdę przyczynią się do zrównoważonego rozwoju? Czekamy na Wasze opinie i doświadczenia w komentarzach poniżej!

Jeśli potrzebujesz profesjonalnej konsultacji dotyczącej instalacji fotowoltaicznej na Twoim terenie, zachęcamy do kontaktu z nami pod numerem +48 518 618 058 lub wypełnienia prostego formularza, który znajdziesz klikając tutaj.

Aby sprawdzić, gdzie się znajdujemy, wystarczy kliknąć tutaj, a zostaniesz przeniesiony na mapę, gdzie znajdziesz dokładny adres i wskazówki dojazdu. Zapraszamy również do sprawdzenia naszego fanpage.

Grant

Najwięcej realizacji instalacji fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła mamy wMikołówOrzesze, Łaziska, Wyry, Ornontowice, Paniówki, Chudów, Katowice, Tychy, Ruda Śląska, Lędziny, Żory, Bieruń, Chorzów, Rybnik, Istebna, Wisła, Żywiec, Będzin, Kobiór, Sosnowiec, Gliwice, Zabrze, Bytom, Siemianowice Śląskie, Mysłowice, Częstochowa, Jastrzębie-Zdrój, Pszczyna i nie tylko…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp
Grant
Logo SUNDEK energia - najlepszej firmy OZE w Twoim regionie

Masz pytania?

Napisz lub zadzwoń. Postaramy się odpowiedzieć szybko!

Wyceń instalację!

Zwrot do 100% kosztów na pompę ciepła na śląsku

W ramach projektu możesz uzyskać dofinansowanie (zwrot) na całkowity koszt wymiany starego kotła węglowego na nowoczesną powietrzną pompę ciepła. To rozwiązanie nie tylko zapewni wygodę i ciepło w Twoim domu, ale także przyczyni się do ochrony środowiska poprzez redukcję emisji szkodliwych gazów.

Czytaj więcej »

Wyceń instalację!