SUNDEK Energia - Rozwiązania dla Twojej Niezależności Energetycznej

Dofinansowanie do fotowoltaiki w 2024 – Mój Prąd 6.0 to niejedyna opcja?

Dofinansowanie do fotowoltaiki w 2024 – Mój Prąd 6.0 to niejedyna opcja?

Inwestowanie w odnawialne źródła energii jest skutecznym sposobem na redukcję kosztów za energię elektryczną i dbałość o środowisko. Coraz więcej osób decyduje się na fotowoltaikę, która, choć kiedyś była mało znana, obecnie dostarcza energię wielu polskim domom. Atrakcyjność fotowoltaiki wzrasta dzięki różnorakim programom dofinansowującym, ułatwiającym inwestycję w takie instalacje. Jakie dotacje będą dostępne w 2024 roku? Jakie korzyści niesie za sobą posiadanie własnej elektrowni słonecznej? Jakie wsparcie finansowe można uzyskać w ramach dofinansowania do fotowoltaiki w 2024 roku?

Mój Prąd 6.0

Program dofinansowania instalacji fotowoltaicznych, zapoczątkowany jako inicjatywa wspierająca rozwój fotowoltaiki i zwiększenie jej udziału w krajowej produkcji energii, przyczynił się znacząco do rozwoju odnawialnych źródeł energii w Polsce. Dzięki atrakcyjnym warunkom finansowania, program ten znacząco przyspieszył adopcję technologii OZE przez polskie gospodarstwa domowe.

Czwarta edycja tego programu, która rozpoczęła się 15 kwietnia 2022 roku, wprowadziła szereg istotnych zmian i ulepszeń. W odpowiedzi na nowelizację ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE), program rozszerzył swoje wsparcie, obejmując nie tylko tradycyjne panele fotowoltaiczne, ale także innowacyjne rozwiązania takie jak magazyny energii, magazyny ciepła i systemy zarządzania energią domową (HEMS).

Piąta edycja programu, która była jeszcze bardziej rozbudowana, wprowadziła dodatkowe dotacje na pompy ciepła i kolektory słoneczne. Ta edycja zaoferowała szczególnie korzystne warunki finansowe dla tych, którzy zdecydowali się na kompleksowe rozwiązania, łączące fotowoltaikę z magazynem energii i HEMS. Dzięki temu można było uzyskać dofinansowanie w wysokości 26 tysięcy złotych. Jeśli do tego dodano inwestycję w pompę ciepła, maksymalna kwota dofinansowania wzrosła do imponujących 45,4 tysiąca złotych.

Nabór wniosków w ramach piątej edycji programu “Mój Prąd” rozpoczął się 22 kwietnia 2023 roku i pierwotnie miał trwać do 22 grudnia tego samego roku. Jednakże, z powodu ogromnego zainteresowania i szybkiego wyczerpania się przewidzianego budżetu, program zakończył się wcześniej niż planowano, 14 grudnia 2023 roku.

Zakończenie programu przed wyznaczonym terminem podkreśla ogromne zainteresowanie społeczeństwa ekologicznymi rozwiązaniami oraz chęć inwestowania w odnawialne źródła energii. To świadczy o rosnącej świadomości ekologicznej Polaków oraz o skuteczności programów dofinansowujących w promowaniu zrównoważonego rozwoju i przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym. Programy te nie tylko ułatwiają dostęp do nowoczesnych technologii, ale także stanowią ważny element w strategii energetycznej kraju, zmierzającej do zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii i redukcji emisji szkodliwych gazów.

W kontekście przyszłych inicjatyw i programów dofinansowania, ważne jest, aby kontynuować rozwój i wprowadzanie ulepszeń, które będą odpowiadać na zmieniające się potrzeby rynku i preferencje konsumentów. Rozważając sukces poprzednich edycji programu, można oczekiwać, że kolejne inicjatywy będą jeszcze bardziej innowacyjne i dostosowane do szybko rozwijających się technologii oraz wyzwań związanych z transformacją energetyczną.

Wraz z ogłoszeniem zakończenia piątej edycji programu “Mój Prąd”, na oficjalnej stronie programu pojawiła się zapowiedź uruchomienia kolejnej, szóstej edycji naboru wniosków o dofinansowanie. Aktualnie szczegóły tej nowej odsłony programu pozostają nieznane, ale przewiduje się, że zakres i warunki mogą być zbliżone do tych z piątej edycji, z możliwymi modyfikacjami w wysokościach przyznawanych dotacji.

Podsumowując, choć szczegółowe informacje na temat szóstej edycji programu “Mój Prąd” nie zostały jeszcze ujawnione, istnieje duże prawdopodobieństwo, że będzie ona podążać ścieżką swoich poprzedników, oferując jeszcze lepsze warunki i wsparcie dla osób chcących inwestować w fotowoltaikę i inne odnawialne źródła energii. To wskazuje na kontynuację pozytywnego trendu w kierunku zielonej transformacji energetycznej w Polsce, a także na zwiększające się zaangażowanie rządu w promowanie ekologicznych i zrównoważonych praktyk energetycznych wśród polskich gospodarstw domowych.

Czyste Powietrze

Program “Czyste Powietrze” to ogólnopolska inicjatywa, która umożliwia właścicielom lub współwłaścicielom jednorodzinnych budynków mieszkalnych uzyskanie dopłat na wymianę przestarzałych źródeł ciepła i realizację działań termomodernizacyjnych. Od 3 stycznia 2023 roku program oferuje różne poziomy dofinansowania: do 66 000 zł dla podstawowego poziomu, 99 000 zł dla poziomu podwyższonego oraz do 135 000 zł dla najwyższego poziomu, w zależności od spełnianych kryteriów i zakresu przeprowadzonych prac.

Dofinansowanie z NFOŚiGW obejmuje między innymi wymianę starych, nieefektywnych pieców na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające wysokie standardy ekologiczne. Jednocześnie program pozwala na uzyskanie dodatkowej dotacji w wysokości do 6 tys. zł na instalację własnej mikroinstalacji fotowoltaicznej, co jest szczególnie korzystne w przypadku wymiany tzw. “kopciuchów”.

Dla przykładu, podstawowa kwota dofinansowania na powietrzną pompę ciepła o podwyższonej klasie energetycznej wynosi 19 400 zł (wraz z dokumentacją). Program oferuje również wsparcie do 8 100 zł na zakup i montaż materiałów i urządzeń potrzebnych do instalacji centralnego ogrzewania, jak np. termostaty. Dodatkowo, na fotowoltaikę można otrzymać do 6 000 zł dotacji, co daje łączną sumę wsparcia do 33 500 zł.

Ważnym aspektem programu “Czyste Powietrze” jest możliwość finansowania do 50% kosztów montażu instalacji fotowoltaicznej, przy czym maksymalna dotacja wynosi 6 tys. zł. Dopuszczalna moc instalacji objętej dotacją to od 2 do 10 kWp. Warunkiem skorzystania z wsparcia na fotowoltaikę jest wymiana nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe na nowe, ekologiczne źródło ciepła dofinansowane w ramach programu.

Kombinacja pompy ciepła i fotowoltaiki oferowana przez program “Czyste Powietrze” stanowi wyjątkowo efektywny sposób na wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Pompa ciepła czerpie energię cieplną, np. z powietrza, a do jej działania potrzebne jest zasilanie elektryczne, które może być dostarczane przez fotowoltaikę. Ta synergia umożliwia całkowicie autonomiczną i bezkosztową eksploatację systemu, co jest szczególnie korzystne zarówno z ekonomicznego, jak i ekologicznego punktu widzenia.

fotowoltaiki dofinansowanie 2024 odnawialne źródła energii

Moje Ciepło - Pompy Ciepła

Program “Moje Ciepło” to inicjatywa rządowa, która ma na celu promowanie stosowania odnawialnych źródeł energii (OZE) w nowo budowanych domach jednorodzinnych o wysokiej klasie energetycznej. Kluczowym elementem tego programu jest finansowe wsparcie na zakup i montaż pomp ciepła, co ma przyczynić się do ograniczenia niskiej emisji, która jest wynikiem tradycyjnego ogrzewania domów. Z budżetem wynoszącym do 600 milionów złotych, program ten stanowi znaczącą inwestycję w zieloną przyszłość Polski.

Program “Moje Ciepło” skierowany jest do właścicieli lub współwłaścicieli nowych budynków jednorodzinnych, które spełniają określone kryteria. Aby kwalifikować się do dofinansowania, budynek musi być na etapie, w którym jeszcze nie złożono zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o pozwolenie na użytkowanie zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, lub zawiadomienie/wniosek zostały złożone nie wcześniej niż 1 stycznia 2021 roku.

Wysokość dofinansowania w ramach programu może wynieść do 30% lub 45% kwalifikowalnych kosztów, ale nie więcej niż 21 tysięcy złotych na jedną inwestycję. Kwota ta jest uzależniona od rodzaju zainstalowanej pompy ciepła oraz od posiadania przez wnioskodawcę karty dużej rodziny. Dzięki temu programowi, nowe domy mogą być wyposażone w nowoczesne i ekologiczne rozwiązania grzewcze, które są nie tylko bardziej efektywne, ale także przyczyniają się do redukcji emisji szkodliwych substancji do atmosfery.

Nabór wniosków w ramach programu “Moje Ciepło” odbywa się w trybie ciągłym od 29 kwietnia 2022 roku do 31 grudnia 2026 roku, lub do momentu wyczerpania się dedykowanych środków. Ta ciągła dostępność programu umożliwia szerokiej grupie potencjalnych beneficjentów planowanie i realizację swoich inwestycji z odpowiednim wyprzedzeniem. Jest to ważne, szczególnie w kontekście rosnących wymagań dotyczących efektywności energetycznej budynków i potrzeby adaptacji do zmieniających się przepisów budowlanych oraz ekologicznych.

Program “Moje Ciepło” wpisuje się w szerszą strategię rządową dotyczącą promowania zrównoważonego rozwoju i walki ze zmianami klimatycznymi. Przez wsparcie inwestycji w pompy ciepła, program ten nie tylko umożliwia indywidualnym właścicielom domów zmniejszenie ich śladu węglowego, ale również przyczynia się do ogólnonarodowego wysiłku w kierunku osiągnięcia neutralności klimatycznej.

Program “Moje Ciepło” stanowi ważny krok w kierunku zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w sektorze mieszkalnym. Poprzez zapewnienie finansowego wsparcia dla nowych technologii grzewczych, rząd Polski stara się zachęcić do budowy bardziej ekologicznych i energooszczędnych domów, co jest kluczowe dla przyszłości zrównoważonego rozwoju kraju.

Dofinansowanie w ramach ulgi termomodernizacyjnej

Ulga termomodernizacyjna, która weszła w życie 1 stycznia 2019 roku, stanowi istotne wsparcie dla osób pragnących przeprowadzić termomodernizację swoich budynków, w tym instalację systemów fotowoltaicznych. Ten mechanizm podatkowy pozwala uprawnionym osobom odliczać od podatku PIT koszty poniesione na tego typu inwestycje, co stanowi znaczącą zachętę do poprawy efektywności energetycznej budynków.

Limit odliczenia wynosi maksymalnie 53 000 zł na podatnika, a nie na przedsięwzięcie. Oznacza to, że jeżeli nieruchomość posiada dwóch współwłaścicieli, każdy z nich może odliczyć poniesione wydatki indywidualnie. Ulga termomodernizacyjna jest wyjątkowo elastyczna, ponieważ pozwala na rozłożenie odliczeń na okres do 6 lat, umożliwiając odliczenie całkowitej kwoty wydatków na instalację fotowoltaiczną.

Aby skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej w 2024 roku, konieczne jest spełnienie określonych warunków:

  1. Status Właściciela lub Współwłaściciela Budynku: Aby móc skorzystać z ulgi, należy być właścicielem lub współwłaścicielem budynku, na którym przeprowadzane są prace termomodernizacyjne. Najemcy, nie posiadający tytułu prawnego do nieruchomości, nie są uprawnieni do korzystania z tej ulgi.

  2. Rodzaj Budynku: Ulga dotyczy budynków mieszkalnych jednorodzinnych, zarówno wolnostojących, jak i bliźniaczych, pod warunkiem, że znajdują się w nich nie więcej niż dwa lokale mieszkalne. Ograniczenie to wyklucza z możliwości skorzystania z ulgi większe budynki wielorodzinne.

  3. Status Budynku: Ważne jest, aby budynek, na którym planowana jest termomodernizacja, był już wybudowany i oddany do użytkowania. Ulga nie przysługuje na budynki, które są jeszcze w trakcie budowy. Jest to szczególnie istotne, ponieważ ulga termomodernizacyjna jest dostępna dla szeregu działań mających na celu zwiększenie efektywności energetycznej budynku, w tym instalację systemów fotowoltaicznych, które są jednym z kluczowych elementów w dążeniu do zrównoważonego wykorzystania energii i zmniejszenia emisji szkodliwych gazów.

Dodatkowo, warto zaznaczyć, że możliwość skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej jest dostępna również w przypadku, gdy osoba skorzystała z innego programu częściowego dofinansowania. Ważne jest jednak, aby kwota, którą planuje się odliczyć, nie była sfinansowana z żadnych dotacji. Oznacza to, że ulga termomodernizacyjna może być stosowana jako uzupełnienie innych form wsparcia, co jeszcze bardziej zwiększa atrakcyjność inwestycji w efektywność energetyczną.

Ulga termomodernizacyjna jest znaczącym narzędziem wspierającym właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych w realizacji projektów termomodernizacyjnych, w tym instalacji fotowoltaicznych. Jest to zachęta do inwestowania w rozwiązania, które nie tylko przynoszą oszczędności w rachunkach za energię, ale także przyczyniają się do ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko. Dzięki temu programowi, indywidualni właściciele domów mogą aktywnie uczestniczyć w transformacji energetycznej Polski, jednocześnie zwiększając wartość i komfort swoich nieruchomości.

Dofinansowanie dla rolnika

W 2024 roku rolnicy w Polsce nadal mają możliwość skorzystania z atrakcyjnego dofinansowania na fotowoltaikę w ramach ulgi inwestycyjnej. Ulga ta, dedykowana właścicielom gospodarstw rolnych, którzy zdecydowali się na zakup instalacji fotowoltaicznej z własnych środków, pozwala na odliczenie od podatku rolnego aż 25% kosztów inwestycji. Co istotne, ulga ta może być rozłożona i

wykorzystywana przez okres do 15 lat, co jest szczególnie korzystne w przypadku długoterminowego planowania finansowego.

W praktyce, jeśli rolnik zakupi instalację fotowoltaiczną za kwotę 60 tys. zł, przysługuje mu możliwość odliczenia od podatku rolnego kwoty 15 000 zł. To odliczenie może być rozłożone na 15 lat, co oznacza, że roczna kwota podatku rolnego może być obniżona o 1000 zł. Dla większych gospodarstw, które płacą wyższy podatek rolny, cała kwota ulgi może zostać wykorzystana w krótszym czasie, przynosząc tym samym szybsze korzyści finansowe.

Dodatkowo, warto zauważyć, że niewykorzystana część ulgi może być przekazana następcom podatnika, co stanowi dodatkowe zabezpieczenie i korzyść dla rodzinnego gospodarstwa rolnego.

Poza ulgą inwestycyjną, rolnicy w 2024 roku mogą również korzystać z innych form dofinansowania na fotowoltaikę i inne projekty związane z odnawialnymi źródłami energii. Szczegółowe informacje na temat aktualnych programów dofinansowań, w tym warunki, wymagania i możliwości aplikowania, można znaleźć w naszym innym artykule, który znajdziecie klikając tutaj.

fotowoltaiki dofinansowanie 2024 odnawialne źródła energii

Energia Plus dla firm

Program “Energia Plus” został zaprojektowany z myślą o zmniejszeniu negatywnego wpływu działalności przedsiębiorstw na środowisko naturalne i poprawie jakości powietrza. Jego głównym celem jest wspieranie przedsiębiorców w przejściu na bardziej ekologiczne i zrównoważone źródła energii, co jest kluczowe w kontekście działań na rzecz ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatycznym.

W ramach programu “Energia Plus”, beneficjenci mogą ubiegać się o dofinansowanie nie tylko do instalacji fotowoltaicznych, ale również do innych rozwiązań z zakresu odnawialnych źródeł energii. Wsparcie obejmuje pompy ciepła, turbiny wiatrowe, kolektory słoneczne oraz małe elektrownie wodne. Dzięki tej różnorodności, przedsiębiorcy mają możliwość wyboru najbardziej odpowiednich technologii do specyfiki swojej działalności i lokalizacji.

Jednym z innowacyjnych aspektów programu jest również możliwość uzyskania dofinansowania na magazyny energii. Warunkiem skorzystania z tego wsparcia jest zintegrowanie magazynu z innym źródłem odnawialnej energii, które będzie realizowane równolegle w ramach projektu. Taka integracja umożliwia efektywniejsze zarządzanie wyprodukowaną energią, zwiększając niezależność energetyczną przedsiębiorstwa oraz efektywność wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Program “Energia Plus” jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na ekologiczne rozwiązania w sektorze przedsiębiorstw. Poprzez finansowe wsparcie inwestycji w OZE, program ten nie tylko przyczynia się do redukcji emisji szkodliwych substancji, ale również pomaga przedsiębiorcom w obniżaniu kosztów operacyjnych związanych z zużyciem energii. Ponadto, inwestycje te mogą przynieść długoterminowe korzyści w postaci oszczędności kosztów oraz poprawy wizerunku firmy jako odpowiedzialnej środowiskowo.

“Energia Plus” stanowi ważny krok w kierunku promowania zrównoważonego rozwoju i wspierania przedsiębiorstw w implementacji nowoczesnych, przyjaznych dla środowiska technologii. Dzięki temu programowi, firmy mają szansę stać się liderami w zakresie ekologicznych innowacji, przyczyniając się jednocześnie do walki ze zmianami klimatycznymi i poprawy jakości życia w swoich społecznościach. W dłuższej perspektywie, inwestycje te mogą również przyczynić się do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw na rynku, pokazując ich zaangażowanie w działania na rzecz ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. Program “Energia Plus” jest zatem nie tylko wsparciem finansowym, ale również inwestycją w przyszłość, która może przynieść znaczące korzyści zarówno dla biznesu, jak i dla środowiska.

Czy korzystaliście z programów dofinansowania na fotowoltaikę lub inne OZE? Podzielcie się swoimi doświadczeniami i opiniami w komentarzach!

Jeśli potrzebujesz profesjonalnej konsultacji dotyczącej instalacji fotowoltaicznej na Twoim terenie, zachęcamy do kontaktu z nami pod numerem +48 518 618 058 lub wypełnienia prostego formularza, który znajdziesz klikając tutaj.

Aby sprawdzić, gdzie się znajdujemy, wystarczy kliknąć tutaj, a zostaniesz przeniesiony na mapę, gdzie znajdziesz dokładny adres i wskazówki dojazdu. Zapraszamy również do sprawdzenia naszego fanpage.

fotowoltaiki dofinansowanie 2024 odnawialne źródła energii

Najwięcej realizacji instalacji fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła mamy wMikołówOrzesze, Łaziska, Wyry, Ornontowice, Paniówki, Chudów, Katowice, Tychy, Ruda Śląska, Lędziny, Żory, Bieruń, Chorzów, Rybnik, Istebna, Wisła, Żywiec, Będzin, Kobiór, Sosnowiec, Gliwice, Zabrze, Bytom, Siemianowice Śląskie, Mysłowice, Częstochowa, Jastrzębie-Zdrój, Pszczyna i nie tylko…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp
fotowoltaiki dofinansowanie 2024 odnawialne źródła energii
Logo SUNDEK energia - najlepszej firmy OZE w Twoim regionie

Masz pytania?

Napisz lub zadzwoń. Postaramy się odpowiedzieć szybko!

Wyceń instalację!

Zwrot do 100% kosztów na pompę ciepła na śląsku

W ramach projektu możesz uzyskać dofinansowanie (zwrot) na całkowity koszt wymiany starego kotła węglowego na nowoczesną powietrzną pompę ciepła. To rozwiązanie nie tylko zapewni wygodę i ciepło w Twoim domu, ale także przyczyni się do ochrony środowiska poprzez redukcję emisji szkodliwych gazów.

Czytaj więcej »

Wyceń instalację!